Bitcoin Motion Główny obraz tła

Polityka Prywatności

1. Wprowadzenie

BITCOIN MOTION przywiązuje dużą wagę do prywatności wszystkich osób odwiedzających naszą witrynę. Upewnienie się, aby informacje umożliwiające identyfikację użytkownika (Dane osobowe) pozostały informacjami osobistymi, jest naszym priorytetem. Zawsze będziemy podejmować odpowiednie kroki w celu zabezpieczenia wyżej wymienionych danych zgodnie z odpowiednimi zasadami i przepisami.

Poniżej znajduje się szczegółowe oświadczenie o ochronie prywatności, które wyjaśnia, w jaki sposób BITCOIN MOTION (jako Administrator Danych) wykorzystuje dane osobowe użytkowników podczas codziennej działalności witryny. Dane osobowe gromadzimy, wykorzystujemy, ujawniamy i w inny sposób wykorzystujemy zgodnie z wymogami prawa lub w inny sposób określony w niniejszym dokumencie.

W poniższym oświadczeniu o ochronie prywatności będziemy używać wielu różnych terminów, które mają określoną definicję w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony prywatności (na przykład "Dane osobowe" lub "Administrator danych"). W części 4 niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności znajduje się słowniczek, który wyjaśnia znaczenie tych terminów.

Firma BITCOIN MOTION zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności poprzez zastąpienie go innym na stronie BITCOIN MOTION.

W razie jakichkolwiek pytań związanych z niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności prosimy o kontakt:

2. Co robimy z Twoimi danymi osobowymi?

Co to są Dane Osobowe?

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby. Obejmują one (lecz nie ograniczają się do) nazwiska, adresy, zdjęcia, dokumenty prawne, takie jak paszporty lub prawa jazdy, dokumenty finansowe, wiadomości e-mail, inne formy korespondencji osobistej oraz umowy.

Jakie Dane Osobowe gromadzimy i przetwarzamy na Twój temat?

Gromadzimy zarówno informacje umożliwiające identyfikację osoby (PII), jak i informacje niezwiązane z taką identyfikacją (Non-PII). W związku z tym możemy gromadzić i/lub przetwarzać następujące informacje dotyczące użytkownika:

(a) Informacje, które dostarcza nam sam użytkownik: Dane osobowe podawane nam przez użytkownika w zapytaniu o udzielenie informacji lub podczas wypełniania formularzy (kontaktowych) w naszej witrynie internetowej;

(b) Informacje dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej: statystyki dotyczące korzystania z naszej witryny internetowej otrzymane z Analizy Google;

(c) Korespondencja: gdy użytkownik kontaktuje się z nami (na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej), również możemy przechowywać taką korespondencję.

Kto jest Administratorem Danych i na jakiej podstawie prawnej przetwarzamy dane osobowe użytkowników?

BITCOIN MOTION jest Administratorem Danych w odniesieniu do danych osobowych użytkownika. W związku z tym BITCOIN MOTION decyduje o sposobie przetwarzania danych osobowych użytkownika.

BITCOIN MOTION ma cztery (4) prawne powody do przetwarzania danych osobowych użytkownika, jak wyszczególniono poniżej:

(a) Wykonanie umowy: w przypadku gdy dane osobowe użytkownika są prawnie wymagane do przygotowania lub zawarcia umowy prawnej między użytkownikiem a BITCOIN MOTION;

(b) Zgoda: gdy użytkownik wyraził zgodę na wykorzystanie jego Danych osobowych;

(c) Zobowiązania prawne: gdy wykorzystanie Danych Osobowych użytkownika jest wymagane w celu spełnienia przez nas zobowiązań wynikających z prawa UE;

(d) Prawnie uzasadniony interes; w którym BITCOIN MOTION wykorzystuje dane osobowe użytkownika w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu, a powody, dla których tak postępuje, mają pierwszeństwo przed prawem ochrony danych.

W jaki sposób wykorzystujemy Dane Osobowe użytkowników?

Administrator Danych będzie wykorzystywał dane osobowe do następujących celów:

(a) Do komunikacji i rejestracji: kiedy użytkownik skontaktuje się z Bitcoin Motion lub wypełni formularz (kontaktowy) w naszej witrynie internetowej, wykorzystamy ww. informacje użytkownika w celu udzielenia mu odpowiedzi lub przetworzenia jego prośby;

(b) W celu promocji BITCOIN MOTION: po otrzymaniu zgody użytkownika Administrator Danych może skontaktować się z nim w sprawie promocji (np. rozwoju strategii marketingowej, działań promocyjnych lub istotnych wiadomości dotyczących BITCOIN MOTION);

(c) W celu poprawy bezpieczeństwa i komfortu korzystania z witryny internetowej BITCOIN MOTION: Firma może wykorzystywać Dane osobowe użytkownika (w szczególności w odniesieniu do korzystania z naszej strony internetowej) w celu poprawy komfortu korzystania i bezpieczeństwa wspomnianej witryny.

Co to są pliki Cookie i w jaki sposób z nich korzystasz?

Pliki Cookie to małe pliki tekstowe wysyłane do urządzenia (telefonu lub komputera) użytkownika, które umożliwiają witrynie internetowej rozpoznanie telefonu lub komputera jako unikalnego urządzenia.

Korzystamy z plików Cookie, aby poprawić jakość korzystania z witryny i umożliwić jej prawidłowe funkcjonowanie. Użytkownik może usunąć lub dezaktywować pliki Cookie w ustawieniach swojej przeglądarki, jednak będzie to miało negatywny wpływ na korzystanie z witryny i może spowodować, że witryna stanie się bezużyteczna.

Używamy następujących plików Cookie:

(a) Funkcjonalne pliki Cookie: Te pliki Cookie są niezbędne do działania witryny. Bez nich korzystanie z naszej strony internetowej jest niemożliwe;

(b) Analiza Google: Te pliki Cookie są wykorzystywane do poprawy jakości korzystania z naszej witryny. BITCOIN MOTION ma podpisaną umowę z Google, na mocy której Google nie może przeglądać, ani w żaden inny sposób wykorzystywać danych zgromadzonych za pomocą ww. plików Cookie.

(c) Pliki Cookie Stron Trzecich: Te pliki Cookie są umieszczane na stronie przez strony trzecie i naszych partnerów stowarzyszonych.

Aby umożliwić dostosowanie ustawień plików Cookie w przeglądarce dla wygody użytkownika dodaliśmy poniższe strony do najczęściej używanych przeglądarek na świecie.

Aby uzyskać informacje o przeglądarce Chrome, odwiedź tę stronę firmy Google: https://support.google.com/accounts/answer/32050.

Informacje na temat przeglądarki Internet Explorer można znaleźć na tej stronie firmy Microsoft: http://support.microsoft.com/kb/278835.

Informacje na temat przeglądarki Safari można znaleźć na tej stronie firmy Apple: https://support.apple.com/guide/safari/manage-cookies-sfri11471/mac.

Aby uzyskać informacje na temat innych przeglądarek, odwiedź oficjalną stronę internetową Twojej przeglądarki internetowej.

Gdzie są przechowywane dane osobowe użytkowników?

BITCOIN MOTION nie przechowuje danych osobowych użytkownika. Firma może jednak zatrudniać zewnętrznych usługodawców, którzy na jej prośbę będą przetwarzać dane osobowe użytkownika. Takie zlecenia podlegają umowom o przetwarzaniu danych, a dane osobowe nie będą udostępniane bez zgody użytkownika i/lub tylko na wyraźną prośbę BITCOIN MOTION.

W jaki sposób BITCOIN MOTION chroni moje Dane Osobowe?

Firma BITCOIN MOTION wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych osobowych swoich użytkowników. Zabezpieczenia te różnią się w zależności od wrażliwości i ilości danych osobowych. Dostęp do Danych osobowych jest ograniczony i udostępniany wyłącznie pracownikom firmy i stronom trzecim, które potrzebują tych informacji do uzasadnionych celów biznesowych.

Jeżeli BITCOIN MOTION jest prawnie zobowiązana do ujawnienia danych osobowych, czy to organom ścigania, czy organom regulacyjnym, taka agencja lub organ regulacyjny przejmie rolę administratora danych. Bitcoin Motion będzie stale rozpatrywać wnioski takich podmiotów w celu stwierdzenia, czy ujawnienie danych jest wymogiem prawnym, i ujawni tylko tyle danych osobowych, ile jest konieczne do spełnienia ww. wymogów prawnych.

Jak długo przechowywane są moje dane?

BITCOIN MOTION przechowuje dane osobowe użytkownika przez okres nie dłuższy niż jest to wymagane ze względu na cel, w jakim zostały one uzyskane.

Nie ponosimy odpowiedzialności za dane udostępniane na forach internetowych lub przez strony trzecie.

3. Jakie masz prawa?

Użytkownik ma kilka praw w odniesieniu do swoich Danych osobowych, które opisano poniżej:

(a) Dostęp podmiotowy: użytkownik ma prawo dostępu do wszelkich swoich Danych Osobowych przechowywanych przez BITCOIN MOTION;

(b) Korekta: użytkownik może zażądać od BITCOIN MOTION korekty lub innego typu zmiany wszelkich nieprawidłowych Danych osobowych;

(c) Usunięcie danych: w pewnych okolicznościach użytkownik może zażądać od BITCOIN MOTION usunięcia wszelkich Danych Osobowych dotyczących użytkownika; w przypadku, gdy inni administratorzy danych są również w posiadaniu jakichkolwiek danych osobowych, BITCOIN MOTION podejmie wówczas uzasadnione kroki w celu poinformowania wspomnianych administratorów danych o żądaniu użytkownika;

(d) Przekazanie: użytkownik może zażądać, aby BITCOIN MOTION elektronicznie przekazał jego dane osobowe stronie trzeciej;

(e) Złożenie skargi: użytkownik może złożyć skargę dotyczącą wykorzystania przez nas jego Danych osobowych do odpowiedniego organu regulacyjnego w ramach swojej jurysdykcji. Należy zapoznać się z odpowiednimi przepisami dotyczącymi ochrony danych obowiązującymi w kraju zamieszkania użytkownika.

Ponadto, w pewnych okolicznościach, użytkownik ma prawo:

  • Wycofać zgodę, jeśli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie tej zgody;
  • Sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych przez BITCOIN MOTION na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, chyba że powody przetwarzania danych osobowych w ten sposób przez BITCOIN MOTION zostaną uznane za bardziej priorytetowe niż prawo do ochrony danych.

4. Zdefiniowane pojęcia

Zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych osobowych poniższe terminy mają określone znaczenie, które opisano poniżej:

Administrator Danych: osoba prawna lub jednostka administracyjna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami/podmiotami administracyjnymi określa cele i środki kontroli i/lub przetwarzania Danych Osobowych.

Dane osobowe: wszelkie informacje związane ze zidentyfikowaną lub możliwą do zidentyfikowania osobą. Obejmują one (lecz nie ograniczają się do) nazwiska, adresy, zdjęcia, dokumenty prawne, takie jak paszporty lub prawa jazdy, dokumenty finansowe, wiadomości e-mail, inne formy korespondencji osobistej oraz umowy.

Przetwarzanie Danych Osobowych: jakakolwiek operacja lub ciąg operacji dotyczących Danych Osobowych. Obejmuje to (lecz nie jest ograniczone do) gromadzenie, zapisywanie, przechowywanie, organizowanie, aktualizowanie, rozpowszechnianie, odzyskiwanie, poprawianie/modyfikowanie, łączenie, linkowanie, blokowanie, usuwanie i/lub niszczenie Danych Osobowych.